ECatsBridge
"Promoting Real Bridge in a Virtual World" - Developed by Anna Gudge and Mark Newton
 Under the auspices of the World Bridge Federation
WBF Pairs supporting Youth Bridge

Control Panel


Local Ranking

fukuoka bp from (Japan)
Total number of pairs: 12 
Local Pos Pair # Pair names
(click on name to see Personal Scorecard)
NS
/EW
% Club Match
points
Overall
Ranking
Overall
%
1 12 Naoto Matsumoto & Sumiko Sugino 65.00 143.00 6 64.91
2 4 Michio Matsumoto & Mineko Mori 62.73 138.00 12 60.93
3 3 Michio Kawai & Yoshiko Hanya 57.27 126.00 31 56.93
4 10 Tadashi Yamasaki & Masako Katsube 53.18 117.00 77 52.61
5 1 Mitsuko Satani & Mariko Matsuo 51.82 114.00 108 50.11
6 8 Tazu Tsuruta & Haruko Sakamoto 50.00 110.00 82 52.52
7 9 Junko Yasukochi & Hideko Ikari 47.73 105.00 149 46.16
8 6 Yoko Nishi & Tomoko Tsujimaru 45.91 101.00 150 46.11
9 2 Kayoko Nonaka & Miyoko Shoyama 45.45 100.00 162 44.91
10 5 Kazuhiko Kiyohara & Yoko Ishibashi 42.27 93.00 163 44.82
11 11 Yoko Sato & Seiko Mukai 39.55 87.00 192 40.07
12 7 Taeko Katsuki & Toru Mitsuno 39.09 86.00 195 39.91


Worldwide copyright and patents apply